Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

19:17
4001 ebbd
Reposted fromt1g3rl1ly t1g3rl1ly viafrauvermeer frauvermeer
brevis
19:15
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

19:15

THINGS I LIKE

  • when people use my name in conversation
  • when people say “this reminded me of you!”
  • when people remember little things i say/do
  • when people genuinely thank me for things i’ve done for them
  • when i think of the same thing at the same time as someone else and you give each other the look
brevis
19:14
6805 99ba 500
Reposted frombisexual bisexual vialoveher loveher
brevis
19:06
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawyliczanka wyliczanka
brevis
19:06
brevis
19:05
Niemożność zrozumienia przez tak wielu, że słowo jest tylko narzędziem, którym się posługujemy, jest tak częstym powodem ludzkich cierpień.
— Richard Dawkins
Reposted frompuszka puszka viamaliwa maliwa
brevis
19:03
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
brevis
19:03
9414 232f 500
Reposted fromjustblog justblog viafrauvermeer frauvermeer
brevis
19:01
7462 a53a 500
Reposted frompicoviny picoviny viaWascon Wascon

June 11 2015

brevis
11:10
1540 85aa 500
brevis
11:01
brevis
11:00
2526 4b62
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
10:59
3630 6f8b

Shanghai Express (1932)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
10:58
brevis
10:58
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
Reposted frommental-cat mental-cat viaLittleJack LittleJack
brevis
10:58
5040 a153
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaLittleJack LittleJack
10:57
0889 6632 500
10:55
5986 7c86 500
Reposted frombabyface babyface viafrauvermeer frauvermeer
brevis
10:55
0085 e485
Ernest Hemingway
Reposted frompeper peper viafrauvermeer frauvermeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl